Privacyverklaring Moventem BV

Moventem vindt uw privacy heel belangrijk. Wij doen er daarom alles aan om uw privacy te beschermen en gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie naar u toe hebben wij een beleid geformuleerd en uitgevoerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Fair Data Keurmerk

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en werken conform de Gedragscode voor Onderzoek&Statistiek. Met ons Fair Data Keurmerk tonen wij aan dat we op een verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en voldoen we aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek. Moventem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. Als Moventem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u hier na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen over heeft of contact met ons wilt op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: Moventem BV Groote Bolwerk 40 7202 AP Zutphen info@moventem.nl 0575 84 3738

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij de verwerking van uw antwoorden voor statistische doeleinden. Op die manier kunnen wij inzicht verkrijgen in het oordeel van inwoners van de gemeente over allerlei onderwerpen die spelen in de gemeente. Hierdoor hebben leden van het inwonerspanel direct invloed op de kwaliteit van de leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, plannen en projecten. Voor de voorgenoemde doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen: • 4 cijfers van de postcode; • Woonplaats; • Geslacht; • Geboortejaar; • E-mailadres; • Opleidingsniveau. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van het onderzoek. Wij verwerken uw gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Wij rapporteren nooit over u als individu met identificeerbare gegevens, tenzij u ons daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we u aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven. Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor onderzoeksactiviteiten en dus niet om u iets te verkopen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen geven als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan een andere partij geven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij geven geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Moventem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. We hebben verschillende maatregelen genomen, onder meer: • Up-to-date virusscan; • Bitlocker toegangsmechanisme; • Unieke inlogcode en wachtwoord voor intern inloggen; • Twofactor authenticatie voor extern inloggen; • Versleutelde e-mail; • Geen onbeveiligde harde schijven; • Geen onbeveiligde back-ups; • Geen documenten op privé laptop laten staan; • Laptop niet onbemand achterlaten; • Oude documenten tijdig en op juiste manier vernietigen; • Zorgvuldig gebruik van USB-sticks.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie die uw gebruik van de website registreert. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Hierdoor krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Google kan deze gegevens aan derden geven als zij daartoe wettelijk gehouden is en/of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De ingestelde termijn dat gegevens van Google Analytics op gebruikersniveau bewaard worden is 14 maanden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt uw persoonsgegevens inzien en aanpassen door in te loggen op uw persoonlijke pagina van het panel. Voor het verwijderen van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen op de website van het panel. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Daarnaast heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door of te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. De door u gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens voor statistische doeleinden kunt u gemakkelijk intrekken door u uit te schrijven van het panel.

Externe links

De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten ons domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van bezoekers. Moventem is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. Moventem geeft daarnaast geen garantie dat er op deze externe links of bronnen zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover met ons contact op te nemen via het e-mailadres info@moventem.nl of via het telefoonnummer 0575 84 3738. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Inwerktreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 14 september 2021. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de privacy wetgeving verandert. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen via de website www.moventem.nl, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens worden nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt.

Aanvullende informatie

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Verwerkingsverantwoordelijke

Gemeente Zwartewaterland is de verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris gegevensbescherming (FG) van gemeente Zwartewaterland is bereikbaar op: IBenPrivacy@zwartewaterland.nl.