Algemene voorwaarden

Het inwonerspanel Zwartewaterland Spreekt wordt in opdracht van gemeente Zwartewaterland beheerd door het onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem. Hieronder worden de rechten en plichten van u als panellid stap voor stap beschreven. Door u in te schrijven gaat u akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: In het kort

1.1 Het panel is een onderzoekspanel waaraan u gratis kunt deelnemen. De deelnemer geen verplichtingen tegenover het onderzoekspanel, behalve de verplichtingen die genoemd worden in deze voorwaarden. 1.2 U kunt lid worden van het panel wanneer u ouder bent dan 16 jaar en u woont, werkt en/of recreëert in de gemeente Zwartewaterland. 1.3 Meld u alleen aan als u echt geïnteresseerd bent.

Artikel 2: Wet- en regelgeving

2.1 Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en werkt volgens de Gedragscode voor Onderzoek&Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek, de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek en de MOA. Met het Fair Data Keurmerk tonen wij aan dat we op een verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.
2.2 Moventem voldoet bij de uitvoering van haar activiteiten ook aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaal wetenschappelijk onderzoek, van de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (European Society for Opinion and Marketing Research; ESOMAR).
2.3 Het inwonerspanel wordt beheerd volgens de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde codes, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verwijzen u graag naar onze Privacyverklaring, waarin staat hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Artikel 3: Registreren/ Lid worden

3.1 Bij het inschrijven moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld. Als wordt bepaald dat u een onjuiste of valse aanmelding(en) doet, dan wordt uw account verwijderd. 3.2 Alle gegevens die aan u worden gevraagd, moeten worden ingevuld. 3.3 Als de gegevens veranderen, dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander woonadres). U kunt uw persoonsgegevens zelf wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke pagina. 3.4 Ieder persoon mag zich maar één keer inschrijven. Als meerdere accounts binnen één huishouden worden gebruikt, wordt gecontroleerd op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Als wij zien dat deze voorwaarden worden overtreden, kunnen wij de accounts blokkeren. 3.5 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Als wij meer dan 5 keer een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce), dan worden geen e-mails meer naar u gestuurd en moet u eerst een nieuw e-mailadres op geven voordat u weer kunt inloggen.

Artikel 4: Andere personen lid maken

4.1 Ieder lid heeft een eigen unieke link waarmee ze anderen lid kunnen maken van het panel. 4.2 Het aanmaken van nieuwe leden mag niet gebeuren onder dwang. 4.3 Personen mogen niet beloond worden voor het aanmelden. Onder belonen wordt verstaan het geven van credits, geld, etc.. 4.4 Het is niet toegestaan aanmeldingen namens anderen te doen. Iedereen moet zichzelf aanmelden, de gegevens naar waarheid in vullen en het account zelf bevestigen. 4.5 Regelmatig vinden er controles plaats op de geldigheid van de aanmeldingen. 4.6 Er mag geen ongewenste e-mail naar andere mensen worden gestuurd, of op een andere manier waarbij iemand over het panel leest, terwijl u deze persoon niet kent, of de persoon er niet om gevraagd heeft. Als dit gebeurt, wordt uw lidmaatschap beëindigd. 4.7 Het plaatsen van ongevraagde berichten of verzenden van berichten zonder de vereiste toestemming wordt gezien als SPAM.

Artikel 5: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen

5.1 Door u in te schrijven, geeft u toestemming e-mails van het panel te ontvangen. Dit aantal verschilt van 0 tot maximaal 5 e-mails per maand. 5.2 E-mails zijn in sommige gevallen gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat u minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden. 5.3 De vragenlijsten blijven doorgaans drie weken geldig.

Artikel 6: Het verzamelen van persoonsgegevens

6.1 Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het…: … versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan onderzoeken of bijeenkomsten; … beantwoorden van vragen, sturen van bevestigingen en uitschrijven als panellid; … informeren over ontwikkelingen van het inwonerspanel Zwartewaterland Spreekt; … toesturen van resultaten. 6.2 Uw persoonsgegevens worden nooit en op geen enkele wijze teruggekoppeld richting gemeente Zwartewaterland, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 6.3 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het panel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser natuurlijk zo instellen dat u tijdens het bezoeken van deze website geen cookies ontvangt.

Artikel 7: Beëindiging

7.1 U kunt u op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan het panel door in te loggen en u uit te schrijven. U ontvangt dan een e-mail waarin wordt gevraagd om uw uitschrijving te bevestigen. Wanneer u deze bevestigt, bent u definitief uitgeschreven als panellid. Uw persoonsgegevens worden verwijderd. 7.2 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd met deze voorwaarden handelt, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als deelnemer aan het panel, of als u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het panel, dan is Moventem gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en uw account te verwijderen.

Artikel 8: Algemeen

8.1 Moventem heeft altijd het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden staat altijd op deze webpagina. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele bezwaren kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit panel en deze algemene voorwaarden. 8.2 Als u het niet eens bent met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan moet u zichzelf afmelden. Door lid te blijven gaat u automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden. 8.3 Gemeente Zwartewaterland en Moventem kunnen het panel op ieder moment wijzigen en hebben het recht om (tussentijds) te stoppen met de panelactiviteiten.

Artikel 9: Slot

9.1 Bij fraude en/of overtreding van de hierboven genoemde regels wordt uw account verwijderd. Wanneer noodzakelijk, worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Ook wordt uw toegang tot het panel geblokkeerd en heeft u geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst. 9.2 Ondanks alle zorgvuldigheid die gemeente Zwartewaterland en Moventem besteed hebben aan het panel en bijbehorende service, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken via het contactformulier van deze website. Als lid kunt u geen aanspraak maken op de eventueel door het panel gemaakte fouten. 9.3 Gemeente Zwartewaterland en Moventem kunnen geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan het panel.